Kargo ve Taşıma Bilgileri

KARGO VE TAŞIMA BİLGİLERİ

 

1-  GÖNDEREN : Kargo gönderen müşteriyi, 
      ALICI          : Kargo gönderilen gerçek veya tüzel kişiyi,
      KARGO       : Taşıması yapılan paket veya ticari ürünü, ifade eder.

2-) Taşıyıcı, makul bir sürede, yasalara, yönetmeliklere ve işbu taşıma şartlarına uygun bir şekilde kargoyu alıcısına ulaştırmayı taahhüt eder. Bunu yaparken, gerektiğinde kendi ücret tarifesini uygulayarak, önceden gönderenin yazılı muvaffakatını almadan başka taşıyıcıları veya taşıtları kullanarak, yol düzeninin de dışına çıkarak taşıma işini gerçekleştirebilir.

3-) Taşıyıcı, bu sözleşme şartlarına bağlı olarak, kendisinin veya servis sağlayıcısının gözetim ve koruması altında bulunan kargodan sorumludur.

4-) Taşıyıcı, kendi kontrolü dışındaki mücbir sebeplerden ve taşıyıcıya kusur atfı mümkün olmayan durumlardan kaynaklanan ya da grev,lokavt , tabii afetler veya iş anlaşmazlıkları gibi nedenlerden dolayı kargonun geç teslim edilmesinden sorumlu değildir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde ise taraflardan edimlerini yerine getirmeleri beklenemez, sorumluluk kabul edilemez.

5-) Taşıyıcı, taşınması amacıyla verilen tüm kargoları kendi cihazları ile tarama,açma,muayene etme hakkını saklı tutar.

6-) Gönderen, taşıyıcının ücret tarifesinden, yasalardan ve işbu sözleşme şartlarından kaynaklanan ve ödemesi gereken tüm taşıma ücret ve giderlerini (harç,vergi,resim vb.) nakden ve hemen ödemeyi garanti eder.

7-) ÜA-CC (ücret alıcıdan), taşıma ücretinin alıcıdan ödemeli olarak gönderilmesinde Alıcının her hangi bir sebeple kargoyu teslim almayı kabul etmemesi veya kargo ücretini ödememesi durumunda teslimat yapılmaz. Gönderen, talimatı olmaksızın teslimat yapılsa dahi kargo ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Gönderen Taşıyıcıyı kargo taşıyıcısı olarak seçmiştir ve Taşıyıcının profesyonel bir depocu olmadığını peşinen kabul eder. Gönderen, eğer kargo alıcı tarafından kabul edilmez veya taşıyıcıdan kaynaklanmayan başka sebepler yüzünden teslim edilemez ise kargonun depo işletmecisine verilmesini, kargonun profesyonel depo işletmecisinin depolarında bekletilmesini ve bundan doğacak masrafları profesyonel depo işletmecisine ödemeyi kabul eder. Taşıyıcı, ilgili kargonun taşıma bedelinin tamamının veya bir kısmının alıcı tarafından ödenmesi şartı bulunan kargolar da alıcıdan tahsilat yapmadan kargoyu teslim etmeme hakkını saklı tutar, ödeme konusundan doğan gecikme ve anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk üstlenmez.

8-) Ücret alıcıdan gönderim esasları şunlardır; 
8.a Alıcı ya da göndericiden herhangi biri cari olduğunda tüm gönderiler taşınabilir. 
8.b Gönderen ya da alıcı cari olmadığında gönderen şirket ise doküman dışı ürünler ücret alıcı olarak taşınabilir. Bunun dışında kalan hallerde ücreti peşin ödenmeyen paket taşınmaz.

9-) Taşıması yapılan kargonun taşıma ücreti; taşınan kargonun gerçek ağırlığı ve hacim ağırlığı hesaplanarak (en x boy x yükseklik/3000) yüksek olan değer üzerinden faturalandırılır.

10-) Bir gönderi içerisinde taşınabilecek beher paketin gerçek ağırlığı 100 kg, bir kenar uzunluğu 270 cm, çevre ölçüsü 405 cm’dir TAŞIYICI 100 kg/ds’yi geçmese dahi herhangi bir bağla birleştirilerek (İp Bant vs) teslim edilen paketleri ayırarak işlem yapar.
10.a 10. madde çerçevesinde taşınacak olan standart kargo paketlerinde gerçek ağırlığı 70-105 kg, en uzun kenarı 160-270 cm ve çevre ölçüsü 330-405 cm olan paketler için taşıma ücreti kadar ilave hizmet bedeli alınacaktır. Çevre ölçüsü; en uzun kenar ölçüsü ile 4 kısa kenarın ölçüsünün toplanması ile bulunur.Örn : 160x50x35 ebadında bir kolinin hesaplanması en uzun kenar olan (160 cm ) ile kısa kenarların (50+50+35+35 =170) toplanması sonucu 160 cm+170 cm = 330 cm olarak bulunur
10.b 10 ve 10a maddelerinde belirtilen paketler Yurtiçi Standart Karayolu Kargo Taşıma Fiyat listesi ile standartları aşan paketler yurtiçi PALLET servisi ve PALLET fiyat listesi ile taşınacaktır. 

11-) Tatil günü teslim edilmesi talimatıyla yapılan taşımalarda, en son tarihli fiyat listesinde belirtilen tatil günü teslimat ücreti, taşıma ücretine ayrıca ilave edilerek faturalandırılır. 

12-) Gönderen, kargonun alıcı tarafından kabul edilmediği veya taşıyıcıdan kaynaklanmayan başka sebepler yüzünden teslim edilemediği durumlarda kargonun gönderene iade edilmesini ve geri getirme masraflarını ödemeyi peşinen kabul eder.

13-) Ekspres servis ile yapılan taşımalarda taşıyıcı taahhüt ettiği zamanda teslim edemediği paketlerin, standart teslim ücretini aşan tutarını geri ödemeyi kabul eder.

14-) Taşıyıcı, taşınması kanunla yasaklanmış veya izne bağlanmış olup da buna dair gerekli belgeleri ibraz edilmemiş eşya ile çabuk bozulabilen, çabuk kırılabilen, fena ve ağır koku veren, yanıcı, patlayıcı, zehirli, akıcı, aşındırıcı, manyetik güçlü, radyoaktif, uçucu gaz ve benzer özelliklere sahip maddeleri taşımaz. Çek, bono, poliçe, hisse senedi, tahvil vb. her türlü kıymetli evrak, altın, mücevherat , nakit para ve posta kanununa aykırı kargolar taşınmaz.Taşıma konusunda yasalarla getirilmiş kısıtlamalara uyar. Bu maddeye aykırı şekilde kargo teslim eden , gönderen, taşıyıcı veya üçüncü şahısların bu nedenlerle uğradığı tüm zararlardan sorumlu olduğunu ve zararı tazmin etmeyi baştan itibaren kabul eder.

15-) Gönderen, kargonun ambalajlanmasına, taşınmasına ve teslimine ilişkin tüm kurallar dahil olmak üzere yürürlükteki yasalar ve hükümet kararlarına uymak, gerekli tüm bilgileri sağlamak ve yasaların gerektirdiği tüm belgeleri Taşıma irsaliyesine eklemek zorundadır. Gönderenin bu hükme uymaması nedeniyle meydana gelecek zarar, harcamalar ve oluşabilecek gecikme ve anlaşmazlıklardan gönderen sorumludur.

16-) Taşıyıcı; genel fiyat tarifesini düzenlerken, taşıdığı kargolar ile ilgili riskini, taşıdığı kargonun her 1 kg karşılığı kargo kıymetini maksimum 10 usd (TL karşılığı) ve paket başına da maksimum 700 usd (karşılığı TL) ile sınırlandırmıştır. Gönderen taşıma irsaliyesinin ön yüzündeki kıymet deklaresi bölümüne ilave bir kıymet beyan etmemişse, gönderisinin maksimum tazmin kıymetinin bu limitler içinde kaldığını peşinen kabul eder. Kıymeti bu limitleri aşan kargolarda gönderen, kargosunun kıymetini bildirmek ve bu kıymete ait, taşıyıcının son tarihli fiyat listesinde belirtilen ilave taşıma risk bedelini ödemek durumundadır. İlave taşıma risk bedelinin ödendiği hallerde taşıyıcının sorumluluğu beyan edilen kıymetle sınırlıdır. Beyan edilen kıymet, kargonun resmi kayıtlarda görülen gerçek değerini aşıyorsa kargonun kayıp tazmini için resmi kayıtlardaki gerçek değeri esas alınır. Kısmi hasar ve kayıp hallerinde hasar gören parça ağırlığı veya kayıp olan parça ağırlığı limitler içindeki ikame değeri üzerinden değerlendirme yapılır. 

17-) Alıcı kargoyu teslim aldığında, kargo hasarsız ve sağlam olarak teslim edilmiş sayılır. Kargonun hasarlı olması veya hasarlı olabileceği gerekçesiyle alıcısı tarafından kabul edilmemesi durumunda kargo teslim edilmez. Hasarlı kargo veya hasarlı olduğu ileri sürülen kargo, taşıyıcının depolarında bekletilir (taşıyıcı depolama ücreti alma hakkını saklı tutar) gönderene haber verilerek gönderici talimatlarına göre hareket edilir. Hasarın resmi yollardan tespit edilmesinden sonra hasar gören parça ağırlığı esas alınarak kıymet beyan edilmemişse risk limitleri içinde, kıymet beyan edilmiş ve buna karşılık gelen taşıma risk bedeli ödenmişse beyan edilen kıymetin kanıtlanması şartıyla onarım bedeli veya onarımı mümkün değilse ikame bedeli tazmin için dikkate alınır. Gönderenin tazmin talebinin işleme konulabilmesi için, kargonun teslim edilmesi gereken tarihi takip eden 21 gün içerisinde, taşıyıcının kanuni adresine yazılı olarak başvurması gerekir. Gönderen bu sürelerin aşımında taşıyıcı ya karşı ileri sürülebilecek her türlü zarar ve tazminat talep hakkından feragat etmiş sayılır.

18-) Gönderenin TAŞIYICI tarafından yayınlanan ve mobil hizmet verilen ilçelere yapacağı sevkıyatlarda ilave mobil hizmet ücreti uygulanır.

19-) Taşıyıcı, kargoyu alıcı adresinde teslim almayı kabul eden her hangi bir kişiye, imza karşılığı teslim eder. Taşıyıcı, bu durumda alan kişinin beyanını doğru kabul ederek, kişiden hüviyet veya hüviyet yerine geçen resmi kimlik belgesi talep ederek teslimatını yapar. Taşıyıcı, teslimatın kanıtını elde etmek için elektronik bir cihaz kullanma hakkına sahiptir. Böyle bir cihaz kullanıldığında, gönderen, elektronik olarak kaydedilmiş olan imzanın alıcıya veya alıcı adına imzalamış olan kişiye ait olduğunu ve teslim edilmiş olan kargonun teslim edildiğinin kanıtı olduğunu kabul eder. Teslimata kanıt teşkil eden kaydın elektronik aletle yapılmış olması nedeniyle, gönderen, daha başlangıçta teslimatın kanıtı sayılacak elektronik imza kaydının geçerliliğine itiraz etme hakkından feragat eder. 

20-) Taşıyıcı, genel bir kargo taşıyıcısıdır. Gönderen; işinin erbabı olduğu kabul edilir ve kargo ambalajının, kargo hizmetinin gerektirdiği sağlamlık, ölçü ve standartta olmasını temin ile yükümlüdür. Taşınması ve taşınma süresince korunması için özel sistemler, ambalajlar gerektiren ve gereği gibi ambalajlanmamış kargoların hasarlarından Taşıyıcı sorumlu değildir. Ambalajlama hatasından dolayı Taşıyıcının ve üçüncü şahısların görecekleri zararlardan gönderen sorumludur. Gönderen ; eksik veya kusurlu ambalajlamadan kaynaklanan hasarlardan dolayı Taşıyıcıya kusur atfında bulunamaz ve herhangi bir tazminat talep edemez.

21-) Gönderenin talimatıyla alıcısına teslim edilmiş bir kargonun tekrar geri getirilmesinde Taşıyıcı herhangi bir hasar ve tazmin riskine girmez. Gönderen talimat vererek aldırdığı kargolarda bunu peşinen kabul eder. Son kullanıcıya daha önceden gönderilmiş ve teslim edilmiş bir kargonun son kullanıcının iade etmek istemesi dolayısıyla talimatla aldırılması durumunda bu gönderi 1 tl kıymetinde kabul edilecektir.

22-) Taşıyıcının hiçbir servis sağlayıcısı veya personeli veya temsilcisi bu taşıma kurallarının hiçbir hükmünü değiştiremez veya kaldıramaz.

23-) Taraflar arasında bu kurallardan doğan ihtilaflarda Kocaeli Gebze Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır